При впровадженні інформаційних технологій на уроках трудового навчання учень стає повноправним учасником учбового процесу, його досвід служить основним джерелом учбового пізнання.

Учитель не дає готових знань, але спонукає учасників до самостійного пошуку. В порівнянні з традиційним навчанням в інтерактивному навчанні змінюється взаємодія педагога і учня: активність педагога поступається місцем активності учнів, а завданням педагога стає створення умов для їх ініціативи. Педагог відмовляється від ролі своєрідного фільтру, проникного через себе учбову інформацію, і виконує функцію помічника в роботі, одного з джерел інформації.

Впровадження в освіті інтерактивних технологій підвищує загальний рівень учбового процесу, підсилює мотивацію навчання і пізнавальну активність що вчаться, постійно підтримує вчителів в стані творчого пошуку дидактичних інновацій.

Чому важливо на уроках трудового навчання, використовувати інформаційні технології?

Якщо ж говорити про основні функції комп’ютера в навчальному процесі, то він виступає як об’єкт вивчення і засіб навчання. Оскільки сучасна програма трудового навчання базується на впроваджень певних проєктів, вчитель самостійно підбирає, які проєкти буде впроваджувати в тих чи інших класах, то тоді інформаційні технології будуть цінним помічником не тільки для вчителя але і для учнів.

Проводячи аналіз прийомів інтерактивного навчання слід зазначити, що до них належать ті, що можна використати при проведенні уроків трудового навчання.


«Акваріум». Учасники об’єднуються у групи по 4-6 осіб та ознайомлюються із завданням. Одна з груп займає місце в центрі аудиторії, отримує інструкцію щодо проведення групової дискусії: «Прочитайте завдання вголос; обговоріть його в групі, за 3-5 хвилин дійдіть спільного рішення ». Після завершення відведеного часу група повертається на місце. Коротке обговорення того, що почули всім класом: чи погоджуєтеся ви з думкою групи? Чи була ця думка достатньо аргументованою? Потім інша група займає місце в центрі кола. Наступна група може обговорювати інше питання або іншу проблему.


«Коло ідей». Метою прийому є залучення всіх до обговорення проблеми. Порядок проведення: учитель ставить дискусійне питання та пропонує обговорити його в групах; після того, як вичерпався час обговорення, кожна група представляє лише один аспект проблеми, що обговорювалася; групи висловлюються по черзі, поки не буде вичерпано всі варіанти відповідей; під час обговорення теми на дошці складається список зазначених ідей; узагальнюються висловлені думки, робляться підсумки.


«Мозковий штурм». Метод розв’язування проблеми за обмежений час. Послідовність дій може бути такою. Крок 1. Вступ. Формулювання проблеми. Постановка завдань, визначення терміну обдумування пропозицій. Крок 2. Висловлення суджень, ідей. Реєстрація ідей на дошці. Крок 3. Обґрунтування своєї ідеї тими, хто її висловив. Загальна дискусія навколо представлених ідей (правильність, доцільність, оригінальність). Вибір найкращої ідеї. Крок 4. Обґрунтування остаточного вибору. Підбиття підсумків заняття.


«Метод «прес». Використовується у випадках, коли виникають суперечливі питання та необхідно чітко аргументувати позицію з проблеми, переконати інших у правоті. Алгоритм виступу доповідача має бути чітким і включати: Позицію — «Я вважаю, що…» (висловлення думки, пояснення точки зору). Обґрунтування: «…тому, що…» (наводиться причина появи цієї думки, докази на підтримку пропозиції). Приклад: фраза продовжується «… наприклад…» і наводяться факти, що підтверджують думку, позицію. Висновки: «Отже, я вважаю, що…» (висновок з того, про що йшла мова). «Мікрофон». Дає змогу кожному висловити свою думку з приводу чогось. Правила проведення такі: говорити має тільки той, у кого «символічний мікрофон», висловлені думки не оцінюються і не коментуються, під час виступу ніхто не має права перебивати, перепитувати.


«Навчаючи – учусь». Прийом, що дозволяє передавати свої знання інших. Учням роздаються аркуші з конкретною інформацією. Вони повинні ознайомитися з її змістом і передати одному з учнів класу, при цьому отримати також інформацію від іншого учня. Після спілкування учнів у парах представник від кожної групи повідомляє класу те, про що дізналися учні під час спілкування.


«Ажурна пилка». Прийом, що заохочує до навчання один одного, дає змогу засвоїти значну кількість інформації за обмежений час. Учні повинні підготуватися до роботи в різних групах: домашній, учні отримують завдання, вдома опрацьовують інформацію, засвоюють та обговорюють її у групі; експертній, утвореній у класі вчителем із учнів – представників із кожної домашньої групи, що розробляла певну тему. Завдання полягає в тому, що кожному представнику «домашньої групи» треба повідомити присутнім про свою тему, з членом групи обговорити всі доповіді, узагальнити їх і зробити висновок.


«Ток-шоу». Застосовується для залучення учнів до діяльності з набуття вмінь публічно виступати. Планом передбачається: оголошення теми дискусії. Пропозиція висловити думку окремим учням, які готувалися до дискусії із запропонованої теми. Пропозиція глядачам поставити запитання до цих учнів (ті, які запитують і відповідають, повинні роботи це в стислій, лаконічній формі).


«Дискусія». Колективне обговорення спірного питання, обмін думками, ідеями між кількома учасниками. Правила ведення дискусії: сперечатися по суті. Не допускати образливих реплік, не давати виступам оцінку. Не нав’язувати свою думку. Поважати погляди опонентів, перш ніж критикувати, намагатися зрозуміти точку зору опонента. Чітко формулювати свої думки, стримувати емоції. Намагатися встановити істину, а не демонструвати красномовство. Уміти усвідомити свою неправоту та дійти спільної Естафета. Учасники гри подiляються на двi команди, якi змагаються у швидкостi виконання загаданого вчителем завдання. Учнi виконують завдання по черзi, але кожен учасник повинен враховувати вiдповiдi (дiї) попереднiх учасникiв. Наприклад: учасники гри складають послiдовнiсть обробки будь-яких виробiв або описують моделi одягу.


Завдання можна виконувати в письмовiй чи уснiй формi.

Запропонований аналіз відібраних методів інтерактивного навчання на уроках трудового навчання знайомить учнів з сучасними засобами та способами навчання та досягнення відмінних результатів думки. Таку діяльність учнів дуже добре застосовувати на уроках розробки, виконання та захисту індивідуальних проектів виробів.

Поділитися: