Науково-методична рада КУ «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Новоселицької міської ради Чернівецького району Чернівецької області (далі – НМР) – є колегіальним дорадчо-консультативним та експертним органом, який покликаний сприяти реалізації державної політики у галузі освіти, зокрема з питань науково-методичного забезпечення освітнього процесу в закладах освіти

МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ: 

Визначення та створення належних умов для навчально-методичної, науково-методичної та організаційно-методичної роботи науково-педагогічних та педагогічних працівників, що сприяє покращенню ефективності та якості надання освітніх послуг.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ

 1. Визначення пріоритетних напрямів навчально-методичної, науково-методичної та організаційно-методичної роботи, спрямованої на вдосконалення змісту та підвищення якості освіти з урахуванням тенденцій розвитку національної та європейської систем освіти, напрямів науково-методичного забезпечення освітнього процесу в закладах освіти.
 2. Координація навчально-методичної, науково-методичної та організа-ційно-методичної діяльності науково-педагогічних та педагогічних працівників закладів освіти.
 3. Здійснення експертно-аналітичної діяльності якості навчально-мето-дичного забезпечення освітнього процесу відповідно до державних вимог за замовленням закладів та установ освіти.
 4. Здійснення експертизи запропонованих освітніх програм та навчальних планів, проектів, заявок на проведення педагогічних експериментів з упровадження інновацій та оцінка їх результатів.
 5. Обговорення та рекомендація до друку або схвалення дидактичних засобів, програм, електронних засобів навчання, методичних розробок, рекомендацій, навчального обладнання, інформаційно-методичних та інших матеріалів, що подаються працівниками Центру та педагогами.
 6. Аналіз та схвалення педагогічного досвіду, вироблення пропозицій щодо форм його поширення та запровадження у практику.
 7. Вироблення рекомендацій щодо вдосконалення змісту, форм, методів роботи з обдарованими дітьми й молоддю, організації дослідно-експериментальної роботи, проведення олімпіад, конкурсів, турнірів, тощо).
 8. Затвердження рішень щодо оцінки методичних розробок педагогічних працівників, які претендують на присвоєння педагогічного звання «викладач-методист», «учитель-методист», «вихователь-методист», «педагог-організатор-методист», «практичний психолог-методист», «керівник гуртка-методист».
 9. Визначення пріоритетних напрямів співпраці членів НМР із керівниками органів управління освітою, міст і об’єднаних територіальних громад, пошук, обґрунтування, розроблення змісту науково-методичного забезпечення освітнього процесу закладів освіти.
 10. Обговорення проєктів нових нормативних документів, що регламентують організацію та зміст навчально-методичного забезпечення, підготовка рекомендацій щодо їх удосконалення.
 11. Розгляд результатів апробації навчальної літератури у закладах освіти.
 12. Надання послуг із післядипломної освіти педагогічним працівникам закладів освіти відповідно до законодавства та організаційно-консультативної допомоги педагогам, які проводять науково-методичну та дослідно-експериментальну роботу.
 13. Заслуховування інформації працівників Центру щодо ефективності науково-методичної роботи.
 14. Науково-методичний аналіз та вироблення пропозицій щодо перспективних напрямів розвитку змісту освіти.
 15. Організація взаємодії методичних формувань у питаннях міжпредметних зв’язків, порівняльних досліджень, інноваційних технологій навчання та удосконалення навчально-методичного забезпечення.
 16. Розгляд пропозицій закладів, педагогічних працівників, щодо удосконалення та розвитку змісту роботи.
 17. Організація розробки і схвалення методичних рекомендацій.
 18. Прогнозування та підготовка пропозицій щодо удосконалення навчального, наукового, педагогічного, психологічного, методичного забезпечення освітнього процесу, забезпечення якості освіти.
 19. Координація організації та проведення наукових, методичних, науково-практичних конференцій, семінарів та конкурсів-оглядів з питань науково-методичного забезпечення освітнього процесу та обміну досвідом роботи з відповідних напрямків.
 20. Надання рекомендацій щодо ефективного використання фінансових ресурсів, передбачених для навчально-методичного забезпечення.
 21. Участь у розробленні стратегій та програм розвитку, проведенні аналітично-прогностичної діяльності в освіті.
 22. Надання іншої консультативної допомоги щодо змісту освіти та організації освітнього процесу.

ФУНКЦІЇ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ:

 1. Функція планування – важливий підготовчий етап науково-методичної роботи НМР, що полягає у визначенні змісту, термінів, учасників запланованих заходів і відповідальних за їх проведення.
 2. Організаційна функція полягає у виявленні пріоритетних напрямів удосконалення діяльності НМР у межах Центру та закладів освіти.
 3. Діагностична функція полягає у здійсненні членами НМР, науково-педагогічними та педагогічними працівниками Центру спільно з викладачами закладів вищої освіти, керівниками органів управління освітою районів, міст і об’єднаних територіальних громад моніторингу стану розвитку освіти, рівнів сформованості фахових компетентностей педагогічних працівників закладів освіти.
 4. Прогностична функція полягає у визначенні перспективних напрямів розвитку освіти в регіоні, актуальних науково-методичних розробок, методик та інноваційних освітніх технологій управління, навчання, виховання, розвитку, соціальної адаптації і соціалізації дітей і учнівської молоді.
 5. Моделююча функція полягає у розробці нових положень освітньої діяльності, впровадженні інноваційних освітніх методик і технологій, їх експериментальній перевірці.
 6. Коригуюча функція спрямована на вдосконалення змісту, форм, методів, експериментальної роботи окремих педагогічних та науково-працівників, творчих колективів або закладів освіти.
 7. Координаційна функція спрямована на забезпечення діяльності творчих груп педагогів, авторських творчих майстерень, шкіл педагогічного досвіду та інших форм роботи регіонального рівня; розвиток зовнішніх зв’язків з іншими установами, закладами освіти.
 8. Інформаційна функція спрямована на ознайомлення педагогічних працівників закладів освіти з освітніми новаціями в Україні, педагогічним досвідом.
ОЗНАЙОМИТИСЬ ІЗ ДІЯЛЬНІСТЮ РАДИ МОЖНА ПЕРЕЙШОВШИ ЗА ПОКЛИКАННЯМ: